امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم

امکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم دانلود کتاب
منابع

تقدیرات درس حقوق کیفری بین المللی نوشته سید علی آزمایش

نویسندگان

مجید قورچی بیگی ، سید حمید حسینی

تاریخ چاپ

1396/08/06

چکیده

مجید قورچی بیگی ، سید حمید حسینی

 

چکیده شرکت در جرم از جمله موضوعات قابل تأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان به صورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل می کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، شرکت فاعل و تارک فعل تنها در وقوع جنایات به طور ضمنی و با سبب محسوب نمودن ترک فعل، پذیرفته شده است؛ بنابراین، امکان شرکت فاعل و تارک فعل در سایر جرایم، مانند تعزیرات، در گفتمان قانون گذار هنوز به سکوت برگزار شده است. صرف نظر از موضع قابل نقد مقنن در این زمینه، تحميل مسئولیت کیفری و مجازات بر تارک فعل، به ویژه در مقام شرکت با فاعل، از نظر علمی و على محل احتیاط فراوان است.

کلید واژگان شرکت در جرم، سببیت، فاعل، تارک فعل، مسئولیت کیفری