آثار ایجاب ملزم

نویسندگان

محمد جعفری فشارکی ، محمد ریاحی

تاریخ چاپ

1394/12/25

چکیده

محمد جعفری فشارکی ، محمد ریاحی

 

چکیده

به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفتهای شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوقدانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به وجود نمی آید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول کند؛ یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به وجود نمی آید، مگر اینکه موجب به طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد. در مورد مسئولیت مدنی عدول کننده نیز، فقط با تمسک به قاعده لاضرر، با توجه به این نکته که لاضرر توان جعل حکم دارد، با وجود شرایطی ملزم به جبران خسارت طرف مقابل می شود.

کلیدواژه ها: ایجاب، ایجاب ملزم، اراده، التزام.