انتقال قرارداد

انتقال قرارداد دانلود کتاب
منابع

حقوق مدنی نوشته حسن امامی

نویسندگان

عیسی مقدم

تاریخ چاپ

1386/05/22

چکیده

عیسی مقدم 

چکیده:

نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است. همچنین ضمن تقسيم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.

واژگان کلیدی

انتقال قرارداد – موقعیت قراردادی انتقال قهری انتقال قضایی - انتقال قراردادی