اثر رد تعهد به نفع ثالث برقرارداد

اثر رد تعهد به نفع ثالث برقرارداد دانلود کتاب
منابع

حقوق مدنی نوشته حسن امامی

نویسندگان

محمد صالحی مازندرانی - پیام محمدی میرعزیزی

تاریخ چاپ

1396/06/25

چکیده

نویسندگان: محمد صالحی مازندرانی - پیام محمدی میرعزیزی

چکیده:
تعهد به نفع ثالث به علت برخوردی که با اصل نسبی‌بودن قراردادها می کند، محل بحث و تأمل فراوان است. جنبه های متعدد این نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبه های این نهاد که کمتر تحلیل شده است، اثر رد یا عدم قبولی ثالثِ ذی‌نفع بر عقدی است که تعهد یاد شده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوق‌دانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کرده اند. در این پژوهش ماهیت افعال و اعمالی که ممکن است در قالب تعهد به نفع ثالث در اشکال مختلف آ« متجلی شوند، به صورت نظام‌مند بررسی و اثر رد یا عدم قبول ثالث بر آن‌ها واکاوی شده است. عدم قبول یا رد تعهد به نفع ثالث با توجه به ماهیت تعهد و جایگاهش در توافق به عنوان شرط یا عوض قرارداد، ممکن است باعث انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ شود و در برخی موارد نیز هیچ اثری بر عقد مشروط ندارد.

واژگان کلیدی: اصل نسبی بودن قراردادها، اعتبار عقد، تعهد به نفع ثالث، رد ثالث.