تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی

تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی دانلود کتاب
منابع

حقوق جزای عمومی نوشته محمد علی اردبیلی

نویسندگان

محسن برهانی - مریم نادری‌فرد

تاریخ چاپ

1394/03/08

چکیده

نویسندگان: محسن برهانی - مریم نادری‌فرد

در نتیجه ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایجه‌ی مجازات اسلامی، عملا یک نوع مجازات به عنوان «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهاد های موجود در قانون مستثنا گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانون گذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می پیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده، امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.

واژگان کلیدی: تعزیر، تعزیر منصوص شرعی، تعزیر غیرمنصوص، حد.