تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی دانلود کتاب
منابع

آیین دادرسی کیفری نوشته محمود آخوندی

نویسندگان

محمدجعفر حبیب‌زاده - عادل علی‌پور

تاریخ چاپ

1391/12/08

چکیده

نویسندگان: محمدجعفر حبیب‌زاده ، عادل علی‌پور

چکیده:
مقاله حاضر به بررسی و تحلیل ارکان جرم مزاحمت تلفنی، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی می پردازد. در بررسی هر یک از ارکان سه گانه جرم مزبور، به پرسش‌هایی که ممکن است پس از قرائت ماده مزبور به ذهن متبادر شود پرداخته شده و ابهامات و شبهات برآمده از اجمال ماده فوق‌الذکر تبیین شده است. پس از تحلیل ارکان جرم موضوع ماده 641 آشکار شد که نتیجه مجرمانه این جرم به عنوان جرمی مقید، عبارت است از ایجاد مزاحمت برای شخص و برهم زدن آسایش روانی وی. رفتار مجرمانه آن فعل مثبت اعم از مادی و معنوی است و برای تشخیص مزاحمت‌آمیز بودن یا نبودن عمل مرتکب باید هردو معیار نوعی و شخصی را به کار گرفت. موضوع آنشخصیت معنوی افراد و وسیله مجرمانه آن شامل تلفن، بی‌سیم، رایانه متصل به اینترنت، فاکس، پیجر و هر وسیله مخابراتی دیگر می باشد. زمان و مکان، جزء ارکان متشکله این جرم محسوب نشده و قصد برقراری تماس مزاحمت آمیز و قصد ایجاد مزاحمت، به ترتیب سوءنیت عام و خاص این جرم به شمار می‌روند و سرانجام اینکه دادگاه محل پاسخگویی به تلفن، صلاحیت رسیدگلی به جرم اشاره شده را دارد.

 

واژگان کلیدی: مزاحمت تلفنی ، تلفن ، دستگاه های مخابراتی ، فعل مزاحمت آمیز ، آسایش روان