تحول در حقوق ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر

تحول در حقوق ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر دانلود کتاب
منابع

حقوق مدنی نوشته حسن امامی

نویسندگان

محمدحسن صادقی مقدم

تاریخ چاپ

1391/06/25

چکیده

نویسندگان: محمدحسن صادقی مقدم

چکیده:
مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش) مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت. در قانون مدنی، مصوب 1307(ه.ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت ثیمت ابنیه و اشجار می باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می شود، اما از عین آن محروم است. هرچند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیرمنقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید میان زوجه‌ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می‌شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می‌دانست.

کلیدواژه: اموال منقول ، اموال غیرمنقول ، عرصه ، اعیان ، زوجه دارای فرزند.