تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف

تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف دانلود کتاب
منابع

قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی نوشته عباس ایمانی ، امیررضا قطمیری

نویسندگان

مختار نعم

تاریخ چاپ

1395/01/16

چکیده

نویسندگان: مختار نعم

چکیده:
در این مقاله درصددیم این ادعا را ثابت کنیم که در حقوق کنونی غایت حمایت از مصرف کننده از یک طرف تقدس آزادی قراردادی و جزو حق های اساسی بودن آن را رقیق کرده و از طرف دیگر، حق مصرف را به سطح حق های اساسی ترفیع داده است. سعی میکنیم آن افول شان آزادی قراردادی و این ترفیع شان حق مصرف را نه از دید نظری، بلکه به طور عملی و در رویه قضایی و قوانین مطالعه کنیم. در ادامه تلاش میکنيم تاثير جدی گرفته شدن حق مطرف را از دو جهت «الزامی شدن معامله با مصرف کنندگان» و «ممنوعیت تبعیض بین آنان» مطالعه کنیم.

واژگان کلیدی:

ارزش اساسی، الزامی شدن معامله، تبعیض، رفاه‌گرایی، قرارداد مصرف.