تحليل چگونگي کارکرد حقوقي جايگزيني حق کسب, پيشه يا تجارت با حق سرقفلي: اجتناب‌ناپذيري پذيرش احترام حق رونق تجارتي

تحليل چگونگي کارکرد حقوقي جايگزيني حق کسب, پيشه يا تجارت با حق سرقفلي: اجتناب‌ناپذيري پذيرش احترام حق رونق تجارتي دانلود کتاب
منابع

عقد اجاره کاربردی بهرام بهرامی

نویسندگان

احد قلی زاده منقوطای

تاریخ چاپ

1396/08/01

چکیده

نویسنده: احد قلی زاده منقوطای

چکیده:

مقاله حاضر تحت عنوان حق کسب, پیشه یا تجارت به تجزیه و تحلیل موارد ابهام‌آمیز یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن حق, بقای آن و حق یا عدم حق انتقال اجاره به غیر می‌پردازد. در مقابل تحت عنوان حق سرقفلی از نظر قوانین و مقررات به تجزیه و تحلیل سرقفلی به‌منزل وجهی جدا از اجاره‌بها, منظور از «حق مطالب سرقفلی به قیمت عادل روز», تداوم‌نداشتن اجاره بعد از انقضای مدت آن در سرقفلی نوع اول, امکان ساقط‌شدن اجار پای سرقفلی و نحو تمدید اجاره می‌پردازد و پس از مقایس حق کسب, پیشه یا تجارت با حق سرقفلی با اتکا به بحث‌های انجام‌شده نتیجه‌گیری کرده است که حق سرقفلی جایگزین مناسبی برای حق کسب, پیشه یا تجارت نیست. در نتیجه, حق اخیر که ثابت شده است مخالف شرع نیست باید به دلیل مصالح کنونی جامعه به سیستم حقوقی بازگردانده شود.