اثر تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات خود در انعقاد قرارداد ها

اثر تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات خود در انعقاد قرارداد ها دانلود کتاب
منابع

کاتوزیان ، ناصر (1376) ، عقود معین ، جلد چهارم ، شرکت انتشار

نویسندگان

محمدرضا امیر محمدی

تاریخ چاپ

1386/03/24

چکیده

نویسنده : محمدرضا امیر محمدی

چکیده : 

مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی در تفسیر قراردادهای دولتی، نظریه وکالت ظاهری و وحدت ملاک قانون تجارت در رابطه با تجاوز مدیران شرکت های بازرگانی از حدود اختیارات خود حل کرده و چنین قراردادهائی را تحت شرایطی نافذ تلقی کرد.