تامین خسارات احتمالی در دستور موقت

تامین خسارات احتمالی در دستور موقت دانلود کتاب
منابع

ادریسیان ، محمدرضا (1380) ، دستور موقت ، تهران : ققنوس - خالقیان ، دکتر جواد (1385) ، تامین خسارت احتمالی ، تهران : مهاجر

نویسندگان

دکتر علی انصاری - منصوره السادات میرغفوری

تاریخ چاپ

1391/01/19

چکیده

نویسندگان : دکتر علی انصاری ، منصوره السادات میرغفوری 

چکیده

صدور و اجرای دستور موقت در رسیدگی های حقوقی  ممکن است موجب بروز خساراتی شود ، بنابراین اخذ تامین تضمینی برای جبران خسارت است و مآلا از سوءاستفاده های احتمالی تاسیس  دستور موقت نیز جلوگیری می کند. در خصوص اختیار یا تکلیف دادگاه جهت اخذ این تامین دو نظر وجود دارد و استنباط رایج از ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی ، این است که صدور دستور موقت متوقف بر تودیع تامین است . در این مقاله نظر اخیر مورد تایید قرار گرفته است زیرا با اصول دادرسی سازگاری بیشتری دارد.در این مقاله شرایط اخذ تامین به عنوان یک امر موضوعی ،و نه حکمی محض ، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .