تاثیر فسخ طاری بر عقد اجاره

تاثیر فسخ طاری بر عقد اجاره دانلود کتاب
منابع

امامی ، سید حسن (1362) ، حقوق مدنی ، جلد 2 ، تهران : کتابفروشی اسلامیه - بروجردی ، عبده ،محمد ، (1380) ، حقوق مدنی ، تهران ، کتابخانه گنج دانش

نویسندگان

دکتر رسول احمدی فر

تاریخ چاپ

1392/02/30

چکیده

نویسنده : دکتر رسول احمدی فر

چکیده : 

کی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ قطع رابطه قراردادی طرفین را ملاک دانسته است. هرچند اثر فسخ بر اساس ماهیّتِ آن انحلالِ از ابتدا است ولی بیشتر از آنکه به دنبال کشف تاریخ انحلال قرارداد باشیم بایستی به دنبال مدیریت روابط طرفین بود. بایستی بین فسخ و قطع رابطة قراردادی طرفین قایل به تفصیل شد. فسخ ممکن است عطف به ماسبق شود و حکم دادگاه در خصوص فسخ جنبه اعلامی داشته باشد، ولی برای مدیریّت روابط طرفین، بایستی آنها را تا زمانی که رابطه قراردادی وجود دارد پایبند به تعهداتشان دانست.