تاثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

تاثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار دانلود کتاب
منابع

امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 و 2 و 3 ، کتابفروشی اسلامیه ،1368

نویسندگان

دکتر محمد مهدی صفاکیش

تاریخ چاپ

1385/06/13

چکیده

نویسنده : دکتر محمد مهدی صفاکیش

چکیده : 

در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ بیع اقدام می کند. که در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضی صادر می کنند. که متاسفانه به حقوق ذی نفع ثالث لطمه وارد می آورد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ماهیت تصرفات مزبور از دیدگاه اصول و قواعد حقوقی طی سه بخش مشتمل بر الف- کلیات ب - تحلیل حقوقی موضوع ج- جمع بندی و نتیجه گیری مورد بررسی قرار گرفته و تبیین شود.