تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

نویسندگان

حبیب الله رحیمی - محمدقاسم حاجیان

تاریخ چاپ

1393/11/20

چکیده

نویسندگان: حبیب اله رحیمی و محمد قاسم حاجیان

چکیده:

یکی از مهم ترین و پرکاربردترین حوزه های حقوق مسئولیت مدنی، زمینه ای است که به مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی می پردازد، مدت هاست که طراحی قواعد و قوانین مناسب در این زمینه ذهن حقوق دانان را به خود متوجه کرده است. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روش هایی است که به سیاست گذاران و قانون گذاران کمک می کند که قوانین کار آمد را شناسایی کنند؛ پژوهش هایی که تا کنون پیرامون مسئولیت مدنی، با رویکرد تحلیل اقتصادی انجام شده، عمدتا بر اساس مبانی حقوق کامن لا و با توجه به تقسیمات و ساختار آن نظام حقوقی صورت گرفته است. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بخشی از آموزه های حقوق اقتصادی را در چارچوب و روش حقوق داخلی پی ریزی کنیم؛ به این منظور، ارکان مسئولیت مدنی حوادث رانندگی را برگزیده ایم.