تاثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل

تاثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل دانلود کتاب
منابع

احمدی ، نعمت (1376) ، آئین دادرسی مدنی ، ج 2 ، اطلس ، تهران

نویسندگان

سام محمدی - علی محمد زاده

تاریخ چاپ

1386/09/30

چکیده

نویسندگان : سام محمدی ، علی محمد زاده 

چکیده : 

دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد. دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.