تاثیر خویشاوندی در جرم زنا

تاثیر خویشاوندی در جرم زنا دانلود کتاب
منابع

اردبیلی ، المولی احمد المقدس (1421) ، مجمع الفائده و البرهان ، ج13 ، الطبعه الثالثه، قم : موسسه النشر الاسلامی

نویسندگان

سید محمد حسینی - علی مراد حیدری

تاریخ چاپ

1387/09/16

چکیده

نویسنده : علی مراد حیدری ، سید محمد حسینی 

چکیده : 

مجازات شرعي و قانوني زنا با محارم، قتل است. محرم يعني کسي که نکاح با او الي الابد حرام است و اين تعريف، محارم نسبي، رضاعي و مصاهره اي را دربر مي گيرد؛ بعضي از فقها با تمسک به مفهوم لغوي و عرفي و استناد به ادله مشترک معتقدند واژه "محرم" در روايات، محارم سببي و رضاعي را هم دربر مي گيرد، لکن مشهور فقها به استناد تبادر و لزوم اکتفا به قدر متيقن معتقدند مراد از "محرم" در روايات، صرفا محارم نسبي است و زنا با محارم سببي و رضاعي مشمول عمومات ادله زنا است. در اين مقاله ضمن بررسي ادله فقهي و نظر مشهور فقها، دامنه شمول بندهاي دوگانه ماده 82 قانون مجازات اسلامي در مورد زنا با محارم نسبي و زنا با زن پدر مورد نقد قرار مي گيرد.