تئوری محل در برات و عقد حواله

تئوری محل در برات و عقد حواله دانلود کتاب
منابع

اسکینی ، ربیعا (1373) ، حقوق تجارت _برات،سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک ، چاپ اول ، تهران ، سمت

نویسندگان

اسماعیل نعمت اللهی

تاریخ چاپ

1389/05/12

چکیده

نویسنده : اسماعیل نعمت اللهی

چکیده

یکی از مباحث مهم در زمینة برات، مسئلة انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می شود یا خواهد شد، با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارندة برات منتقل می شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله، دیدگاه های مختلفی در میان حقوق دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می خورد. با توجه به شباهت نهاد تجاری برات با عقد فقهی حواله این مقاله درصدد بررسی مسئلة انتقال محل در عقد حواله در فقه شیعه و تحلیل فقهی ماهیت برات و محل آن است. چنان که خواهیم دید، حکم این مسئله با توجه به صورت های مختلف حواله و برات متفاوت است.