تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای ماده 1335 قانون مدنی

تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای ماده 1335 قانون مدنی دانلود کتاب
منابع

مقدمه علم حقوق ناصر کاتوزیان

نویسندگان

مهدی حسن زاده - محمد بافهم

تاریخ چاپ

1395/07/01

چکیده

نویسندگان: مهدی حسن زاده و محمد بافهم

چکیده:

در قوانین مختلف، سند به‌عنوان یک دلیل معتبر به‌رسمیت شناخته شده، اما در مادۀ 1335 قانون مدنی از تعبیری استفاده شده است که گویا حجیت آن را به‌عنوان یک دلیل مستقل انکار کرده و اثر آن را محدود به این ساخته است که مستند و مقدمۀ علم قاضی قرار گیرد؛ بنابراین، بیان قانون‌گذار در این ماده در خصوص سند، با سایر مواد آن قانون و مواد قوانین دیگر در این خصوص، ناهماهنگ است و اعتبار سند را با تردید مواجه ساخته است. در پژوهش حاضر بر تحلیل این موضوع و ارائۀ راه‌هایی برای رفع این ناهماهنگی و اثبات این امر تلاش شده است که همچنان اعتبار سند به‌عنوان یک دلیل مستقل، انکارناپذیر است.