اعتبار علم قاضی در صدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

اعتبار علم قاضی در صدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دانلود کتاب
منابع

آشوری ، محمد ( 1380 ) ، آیین دادرسی کیفری ، جلد دوم ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات سمت

نویسندگان

دکتر الهام حیدری

تاریخ چاپ

1393/09/15

چکیده

نویسنده : دکتر الهام حیدری 

چکیده : 

ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﻲ ﻳﻜﻲ ازدﻻﻳﻞ اﺛﺒﺎﺗﻲ در دﻋﺎوي ﻛﻴﻔﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻓﺤـﺺ، ﻛـﺎوش و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دادرس در ﭘﺮوﻧﺪه  ﻫﺎي ارﺟﺎﻋﻲ ﺑﺮاي وي حاصل ﻣﻲﺷﻮد . اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺛﺒـﺎﺗﻲ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣﺤـﻮر ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺣﻮزه اي ﭘﺮﺳﺶ آﻓﺮﻳﻦ اﺳـﺖ . ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ 1392 و ﻣﻮادي از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت در دﻋﺎوي ﻛﻴﻔﺮي و ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣـﻮزه ﻣﻄـﺮح ﺑـﻮده، ﻓـﺮاﻫﻢ ﮔﺸـﺘﻪ اﺳـﺖ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن 1392 ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و اﻗﻨﺎع وﺟﺪان ﻗﺎﺿﻲ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻃﻮل ﺳﺎﻳﺮ ادﻟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻣﻌﻴﺎر اﺛﺒﺎت دﻋﺎوي ﻛﻴﻔﺮي ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﮔﺮﭼـﻪ در ﺗﻌﺰﻳـﺮات داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص از اﺑﺪاﻋﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻛﻴﻔﺮي ﺗﻠﻘﻲ میﺷﻮد . ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار در اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﻣﺸﺮوط ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻗﺎﺿـﻲ ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ ﺧـﻼف آﻧﻬـﺎ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ داﻧﺴﺘﻪ است .