اضطرار و دفاع مشروع

اضطرار و دفاع مشروع دانلود کتاب
منابع

اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد 1 ، نشر میزان ، چاپ 34 ، تهران 1392

نویسندگان

مهران خیراندیش شورکی

تاریخ چاپ

1396/05/19

چکیده

نویسنده : مهران خیراندیش شورکی

چکیده : 

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دو ﻣﻮرد از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻬﻪ ﺟﺮم ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار و دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﻮر ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و آﺛﺎر ﻓﻮق ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺎﻧﯽ و دﻻﯾﻞ اﺿﻄﺮار را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و در آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺿﻄﺮار در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ در ﻓﺼﻞ دوم ﻫﻤﺎن روﻧﺪ را در ﻣﻮرد دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮار و دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻈﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار داد.