تحلیل جرم شناسی - روانشناختی یزهکتری در پرتو نظریه شخصیت مجرمانه با تاکید بر سه پرونده جنایی ( خفاش شب ، بیجه پاکدشت ، عنکبوت اصفهان )

تحلیل جرم شناسی - روانشناختی یزهکتری در پرتو نظریه شخصیت مجرمانه با تاکید بر سه پرونده جنایی ( خفاش شب ، بیجه پاکدشت ، عنکبوت اصفهان ) دانلود کتاب
منابع

تحلیل کارشناسی جنایات غرب تهران نوشته حسین آقایی نیا

نویسندگان

بهروز جوانمرد

تاریخ چاپ

1390/09/01

چکیده

بهروز جوانمرد

چکیده بزهکاری یا «پدیده مجرمانه» عارضه ای است که جامعه بشری را در مقاطع مختلف تاریخ تهدید کرده ، سلامت و امنیت اجتماعی را که زیربنای سعادت و کامیابی اجتماعی است، مخدوش نموده است. بدین سان ، حکومت ها همواره در تلاش برای تحلیل بزهکاری با هدف کاهش نرخ ارتکاب جرم در جامعه بوده اند. در این راستا از جنبه های گوناگون به تحلیل پدیده مجرمانه پرداخته شده است. از یک منظر ریشه عمده رفتارهای جنایی، در محیط اجتماعی افراد دوانیده شده است و از سویی برخی جرم شناسان ریشه بزهکاری را در شخصیت مرتکبین جستجو می نمایند. چالش میان طرفداران محیط اجتماعی و شخصیت مرتکبین به عنوان عوامل اصلی تکوین پدیده مجرمانه همچنان ادامه دارد. در این نوشتار ضمن تبیین مفهوم شخصیت جنایی به نقش آن در تکوین بزهکاری با تاکید بر سه پرونده جنایی سال های اخیر ایران پرداخته می شود.

واژگان کلیدی : | بزهکاری ، پدیده مجرمانه ، شخصیت جنایی ، شخصیت مجرمانه ، خفاش شب ، بيجه