آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس دانلود کتاب
منابع

دستور موقت نوشته محمد رضا ادریسیان

نویسندگان

سید فضل الله موسوی ، سید مهدی موسوی

تاریخ چاپ

1387/11/14

چکیده

سید فضل الله موسوی و سید مهدی موسوی

چکیده:

دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضا بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حيث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند.

واژگان کلیدی:

دستور موقت - قرار انسداد - دادرسی فوری خواهان - خوانده - اشخاص ثالث.