تحلیل اقتصادی رفتار بزهکار و تبیین بازدارندگی مجازات

تحلیل اقتصادی رفتار بزهکار و تبیین بازدارندگی مجازات دانلود کتاب
منابع

مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق کیفری نوشته ی اسماعیل انصاری و باقر انصاری

نویسندگان

سید مرتضی نعیمی

تاریخ چاپ

1394/08/25

چکیده