تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر

تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر دانلود کتاب
منابع

حقوق مدنی جلد چهارم نوشته حسن امامی

نویسندگان

رضا ولویون

تاریخ چاپ

1386/06/05

چکیده

نویسنده: رضا ولویون


چکیده:


یکی از مسائل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد 1092 و 1082 ق.م چنین بر می‌آید که در صورتی که نکاح مبتنی به طلاق قبل از دخول گردد، زن نیمی از مالکیت خود را (به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر بر میگردد. اما گاهی در خلال این تغییر و تحول قانونی در مالکیت، زوجه اقدام به ابراء یا بذل مهر خود می نماید و طبق فتوای بساری از فقها، زن را مدیون می کند.

واژگان کلیدی: ابراء و هبه مهر - تفویض المهر - طلاق خلع - طلاق رجعی - عین معین - عین کلی در ذمه