آثار ثبت املاك بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

آثار ثبت املاك بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی دانلود کتاب
منابع

حقوق تعهدات جلد دوم نوشته عبدالمجید امیری قائم مقامی

نویسندگان

نسرین طباطبایی حصاری - محمد حسن صادقی مقدم

تاریخ چاپ

1394/05/10

چکیده

نویسندگان: نسرین طباطبائی حصاری ، محمد حسن صادقی مقدم


چکیده:


تضمین «امنیت معاملات حقوقی» در خصوص املاک و برقراری «نظم حقوقی» در این حوزه یکی از با اهمیت‌ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. بی توجهی به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدنی در وضع، تفسیر و اصلاح مقررات ثبت املاک و بی اعتنایی به «مبانی و کارکردهای» نظام ثبت املاک در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، سبب به خطا رفتن دکترین و رویه قضایی در ارائه راه حل های حقوقی در این حوزه و تعیین ضمانت اجرای عدم ثبت معملات املاک شده است. در حالی که ارائه هر راه‌حلی در این حوزه باید با توجه به مبانی حمایتی نظام ثبت املاک از «مالک» و «اشخاص ثاثت» و کارکردها و اوصاف «اطلاع رسانی» و «رفع تعارض» نظام های ثبتی باشد. بر همین مبنا، تقسیم بندی نظام های ثبتی از لحاظ آثار به نظام های ثبتی «ایجادی» و «تاییدی» قابل طرح است. این تقسیم بندی بیانگر آن است که در هر حال، ثبت در اعتبار عمل حقوقی راجع به املاک موثر می باشد؛ هرچند میزان این تاثیر بر حسب نوع نظام متفاوت است.

واژگان کلیدی: حقوق ثبت ، اجرای ثبت املاک ، نظام های تاییدی و ایجادی ثبت املاک ، وصف اطلاع رسانی ثبت ، وصف حمایتی ثبت.