ابلاغ الکترونیکی اوراغ قضایی : مزایا و معایب

ابلاغ الکترونیکی اوراغ قضایی : مزایا و معایب دانلود کتاب
منابع

آیین دادرسی مدنی نوشته حمید ابهری

نویسندگان

حمید ابهری

تاریخ چاپ

1397/12/17

چکیده

حمید ابهری

چکیده

 

از سال 1395، شیوه جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظـام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به وسیله رایانه صورت می گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل گیری شیوه جدید ابلاغ می گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوه ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه جویی در هزینه ارسال و ابلاغ این اوراق از جمله مزایای شیوه جدید ابلاغ است. اختلال موقت در سامانه مربوط، وصول دیرهنگام برخی اوراق در حساب کاربری مخاطب و دوگانگی ابلاغ برخی اوراق قضایی به شکل واقعی و قانونی از جمله معایب این شیوه است که باید با حل این مشکلات، امکان استفاده بهینه از شیوه جدید را فراهم کرد. در این تحقيق، ضـمن تبيين شیوه جدید ابلاغ اوراق قضایی، مزایا و معایب آن تبیین و راهکار مناسب برای رفع معايـب موجود، ارائه می شود.

 

واژگان کلیدی

 

ابلاغ، ابلاغ قانونی، ابلاغ واقعی، ابلاغ الکترونیکی،اوراق قضایی