آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی

آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی دانلود کتاب
منابع

آیین دادرسی مدنی نوشته حمید ابهری

نویسندگان

حمید ابهری - مریم اکبری

تاریخ چاپ

1390/11/02

چکیده

نویسندگان: حمید ابهری، مریم اکبری

 

چکیده: طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: :« ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می کند.  در این تحقیق آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی میشود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.

 

واژگان کلیدی: دعوا ، تصرف ، عدوانی ، آیین دادرسی