اثر انتقالی پژوهش خواهی در آرا مدنی

اثر انتقالی پژوهش خواهی در آرا مدنی دانلود کتاب
منابع

فوائد الاصول نوشته شیخ مرتضی انصاری

نویسندگان

محمد ساردوئی نسب - سید امیرحسام موسوی

تاریخ چاپ

1394/11/14

چکیده

نویسندگان: محمد ساردوئی نسب، سید امیرحسام موسوی

چکیده:

تجدید نظرخواهی موجب می شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفا شکلی نبوده و ماهیت پرونده را نیز به طور کامل دربرمیگیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می شود، فراتر از یک رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را میتوان یافت که در آن ها عناصر موضوعی و حکمی جدیدی در مرحله تجدیدنظر بررای اولین بار پدیدار شده و اصل دودرجه ای بودن را مخدوش کرده است. هدف چنین رویکردی خاتمه دادن به دعوا ولو به قیمت گذشتن از بخشی از قلمروی اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است. در این نوشتار سعی شده است، وضعیت اثر انتقالی پژوهش خواهی در حوزه های امور موضوعی و حکمی، ادله اثبات دعوا و طرح خواستة جدید در مرحلة تجدیدنظر، بررسی و رویکرد حاکم تبیین شود.

 

کلیدواژگان:

اثرانتقالی، اصل دودرجه ای بودن رسیدگی، تجدیدنظرخواهی، عناصر حکمی، عناصر موضوعی