اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم

اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم دانلود کتاب
منابع

مجموعه نظر های مشورتی حقوقی نوشته بابک ایرانی ارباطی

نویسندگان

مهدی حسن زاده

تاریخ چاپ

1391/09/26

چکیده

مهدی حسن زاده

 

چکیده:

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. بر اساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف میشود ، مگر در خصوص محکوم به مالی ، در صورتی که امکان اخذ تامین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این صورت عملیات اجرایی با اخذ تامین از محکوم له ادامه میابد، اما اعتراض شخص ثالث اجرای حکم را به تاخیر نمیاندازد ، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تامین از محکوم علیه ، اجرای حکم برای مدت معین به تاخیر می افتد . تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت می کند.

واژگان کلیدی:

اعاده دادرسی ، اعتراض شخص ثالث ، اجرای حکم ، اخذ تامین مناسب.