اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهد قبل یا بعد از صدور رأی

اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهد قبل یا بعد از صدور رأی دانلود کتاب
منابع

بایسته های ادله اثبات نوشته بهرام بهرامی

نویسندگان

مهدی حسن زاده

تاریخ چاپ

1395/05/10

چکیده

مهدی حسن زاده

چکیده

در زمینه اثر کشف فاقد شرایط بودن شاهد در زمان ادای شهادت و اثر از دست دادن شرایط پس از ادای شهادت و پیش از صدور رأی نسبت به شهادت اداشده و رأی صادر شده بر اساس آن، در فقه بحثهای مفصل مطرح شده است و با وجود اتفاق نظر درباره برخی فروعات موضوع، در بعضی حالتها، نظرهای متعدد و مختلف وجود دارد. در حقوق، در بخشی از موضوع، با سکوت قانون و در بخشی دیگر با بیان قابل بحث ماده ۲۳۴ ق.آ.د.م. مواجهیم که به بررسی و تحلیل جدی نیاز دارد. مطالعه در این زمینه نشان می دهد این ماده، به پیروی و در هماهنگی با فقه، فقدان شرایط شاهد در زمان ادای گواهی را به عنوان یکی از جهات نقض آرا مقرر و معرفی کرده است.

کلیدواژگان ادای شهادت، جرح شاهد، شرایط شاهد، شهادت (گواهی)، نقض رأي.