آکادمی حقوق بین الملل لاهه انسانی شدن حقوق بین الملل

نویسندگان

تئودور مرون

تاریخ چاپ

1384/11/01

چکیده

نویسنده: تئودور مرون

هدف ما در این کتاب مطالعه و بازخوانی جایگاه حقوقی مبحث حقوق بشر نیست. همچنین نمی واهیم در مورد این گزاره رایج و مورد قبول که «حقوق بشر جزء لا ینفک نظام حقوق بین الملل است» به تفصیل سخن بگوییم. بلکه می خواهیم به تفصیل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بر حقوق بین الملل عام بپردازیم. اگرچه حقوق بشر و هنجار های بشر دوستانه در کانون توجه این کتاب قرار گرفته و به آن بسیار پرداخته ایم، ولی در حقیقت کتاب ما درباره اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیست. بلکه این کتاب در مورد اثرات اصلاحی یا بازتابی است که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بر سایر مباحث حقوق بین الملل عمومی داشته و دارند. این تاثیر نباید به علت مشخصات ویژه و جدید قواعد حقوق بشر، دست کم گرفته شود. گاهی گفته میشود که توسعه استادانه سازمان ها و هنجار های حقوق بشر دست کمی از یک انقلاب در حوزه حقوق بین الملل نداشته اند. آیا این گفته صحیح است؟ و اگر چنین است در کدام بخش های حقوق بین الملل شاهد این گسترش هستیم. در این کتاب با بررسی بیشتر حوزه های عام حقوق بین الملل عمومی، سعی کرده ایم نشان دهیم که تاثیر حقوق بشر و هنجار های بشر دوستانه تنها محدود به یک بخش از حقوق بین الملل نبوده و تاثیر آن به بیشتر بخش های آن با درجات مختلف تسری یافته است. انسانی شده حقوق بین الملل عمومی تحت تاثیر حقوق بشر، قبل از هر چیز توجه خود را از رویکرد دولت محور به فرد محور تغییر داده است. ممکن است دانش پژوهان حقوق بشر سعی کنند با دیدی پیروز مندانه تاثیر شدید حقوق بشر را بر سایر بخش های حقوق بین الملل نیر به رخ بکشند. ما نباید در تاثیر حقوق بشر بر حقوق بین الملل مخصوصا در جایی که این تاثیر وجود نداشته یا اندک بوده مبالغه کنیم. حقوق بشر بر چند حوزه اساسی حقوق بین الملل از جمله بحث حد و مرز یک کشور یا حل و فصل اختلافات تاثیر اندکی داشته است. اما در هر کجا که این تاثیر وجود داشته، باید آن را تصدیق کرده و مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.