آشنایی با اوراق قضایی

آشنایی با اوراق قضایی دانلود کتاب
منابع

قانون آیین دادرسی مدنی

نویسندگان

اداره کل آموزش کارمندان

تاریخ چاپ

1386/02/15

چکیده

هدف عمده قانون گذار از تدوین و تصویب قوانین و مقررات، ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از آشفتگی اجتماعی در تمام سطوح و دستگاه ها از یک سو و تمکین و پذیرش آن از سوی تمام آحاد و افراد جامعه از سوی دیگر است. متولی نظارت و اجرای بخش اعظمی از این قوانین و مقررات ، دستگاه قضایی است که در ساختار و تشکیلات آن محاکم و دادگاه ها از جایگاه و نقش عمده ای برخوردار می باشند. 

بر آنیم تا در این مجموعه اعضای شورا های حل اختلاف را که با حسن نیت در خدمت مردم بوده و صادقانه در حل و فصل مراجعات عمومی نهایت دقت و صبر و بردباری را تحمل و پیشه خود نموده اند را با برخی از اوراق قضایی که به طور رسمی و چاپی در بخش های مختلف دستگاه قضایی به کار می رود آشنا سازیم.