بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری

بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری دانلود کتاب
منابع

گامی به سوی عدالت ، ناصر کاتوزیان

نویسندگان

محمد راسخ

تاریخ چاپ

1384/10/01

چکیده

نویسنده: محمد راسخ

چکیده:

تحقیق حاضر بر اساس ضرورت و با هدف یافتن یک بنیاد نظری برای اصلاح نظام قانونگذاری آغاز گشت. ضرورت و هدف مزبور در قالب یک سری سوالات محوری تدوین گردید. سوالات یاد شده به نوبه خود و به طور خلاصه به چهار پرسش اصلی فروکاسته شد که به صورت زیر قابل بیان است:

نخست، قانون چیست؟

دوم، هدف از قانون و قانونگذاری کدام است؟

سوم، منبع و مبنای قانون چیست؟

چهارم، مرجع صالح قانونگذاری کیست؟