تاملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نا مشروع

تاملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نا مشروع دانلود کتاب
منابع

جرایم علیه اموال و مالکیت، دکتر میرمحمد صادقی

نویسندگان

مجتبی فرح بخش

تاریخ چاپ

1386/03/19

چکیده

نویسنده: مجتبی فرح بخش

چکیده:

کلاهبرداری به عنوان یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده، وضعیت و ضخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت می گیرد و مالباختگان فراوان را به دام می اندازد به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز می گردد و بدین سبب دقت نظری خاص را درباره کنکاش درباره جنبه های متعدد آن می طلبد. بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم مخصوصا رکن مادی از منظر حقوق کیفری فنی به لحاظ تعدد اجزا رکن مادی و ابهامات موجود در رکن قانونی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) نسبت به سایر جنبه ها از اولویتی خاص برخوردار است. جرم انگاری بزهی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نا مشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده ۲ قانون مذکور ضرورت بررسی و ارائه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب می نماید. در این پژوهش، نخست برخی از ابهامات و پیچیدگی های رکن مادی تشریح و برای رفع آنها پیشنهاد هایی مطرح شده است. سپس رکن مادی بزه اخیر الذکر از حیث تعیین دامنه شمولی دقیق و منطقی مورد بررسی قرار گرفته است.