ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس

ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس دانلود کتاب
منابع

اثبات و دلیل اثبات، ناصر کاتوزیان

نویسندگان

علیرضا قرجه لو

تاریخ چاپ

1387/06/04

چکیده

نویسنده: علیرضا قرجه لو

چکیده:

اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی ، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می باشد، وجود دارد. از جمله آن ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقاله سعی شده تا مفهوم این دو اماره، تفاوت و ارزش اثباتی مطرح در آن ها ، با توجه به قوانین داخلی و تحلیل دکترین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.