واکاوی نظرات فقهی طهارت مسکرات

واکاوی نظرات فقهی طهارت مسکرات دانلود کتاب
منابع

قرآن کریم - معین ، محمد ، فرهنگ جیبی معین ،چاپ دوم ، تهران،1386 ، انتشارات زرین

نویسندگان

فاطمه عرب احمدی - سید علی پورمنوچهری

تاریخ چاپ

1394/12/15

چکیده

نویسندگان: فاطمه عرب احمدی و سیدعلی پورمنوچهری

چکیده:

طهارت مسکرات از موضوعات کاربردی  فقهی می باشد . بعضی از فقها با توجه به آیه "انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان" رجس را نجس معنی کرده اند؛ در نتیجه حکم به نجاست خمر و سایر مسکرات داده اند و گروهی از آن ها با اینکه خمر را نجس می دانند ولی دلیلی بر نجاست سایر مسکرات نیافته اند و آن را پاک می دانند؛ بعضی دیگر نیز ، رجس را به معنی نجس ندانسته و دلیلی بر نجاست خمر و سایر مسکرات نیافته اند و حکم به طهارت آن کرده اند.   این نوشتار  در صدد بازخوانی دلایل طهارت و یا نجاست مسکرات از دیدگاه فقها با شیوه ای نوین  می باشد  . سعی شده است در این مورد   نظرات هر دو گروه شاذ و مشهور مورد  تجزیه و تحلیل قرار گیرد  و از طرفی با بهره گیری  مباحث  علمی مطرح شده درباره ی مسکرات و تحلیل یافته های آن ، برای رد یا قبول هریک ، مستندات  علمی نیز بیان بنماید.