منظور کلیه احزاب، سازمان‌ها، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی تعریف شده در مواد 1 تـا 5 قانـون است. (بنـد پ مـاده 1 آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعـات مصوب 31/6/1381 هیئت وزیران)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: