(جزای بین الملل ) اعمال ذیل که بمنظور نابودی تمام یا قسمتی از گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب شود ژنوسید محسوب است :الف- قتل اعضاء آن گروه . ب- صدمه شدید به سلامت جسم یا روح افراد گروه. ج- قرار دادن عمدی گروه در معرض وضع زندگی نامناسبی که منتهی بزوال قوای جسمی (کلی یا جزئی ) آنان بشود. د- اقداماتی که بمنظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد . ه – انتقال اجباری اطفال آن گروه به گروه دیگر (ماده دوم قرارداد جلوگیری از کشتار دسته جمعی و مجازات آن ) با توجه به مراتب بالا ترجمه ژنوسید بکشتار دسته جمعی غلط فاحش است . و بهتر است خود اصطلاح خارجی مزبور را زبان فارسی بپذیرد و دنبال معادل فارسی آن نرود.
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: