عددی که توان پیمانکار را در هر تخصص تعیین می‌نماید و براساس آن، مبلغ حداکثر برآورد کار و شمار کار مجاز پیمانکار مشخص می‌گردد. پایه یک نشانگر بالاتـرین توان می‌باشد. (بنـد د مـاده 3 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانـکاران طرح و ساخت مصوب 24/1/1384 هیئت وزیران)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: