واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود. (ماده 2 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود. (از بند 2 اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1353)واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)عبارت از واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است. (بند ب ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)در ایالات و ولایات و بلوکات برای ترتیب و تنظیم کلیه امور علاوه بر انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی که مطابق نظامنامه انجمن‌ها مذکوره تکالیفشان معین است دوایری تشکیل می‌شود که به دوایر محلیه موسوم خواهد بود (در مقابل دوایر مرکزیه که عبارت از وزارتخانه‌ها است) این دوایر از حیث وظایف و وسعت قلمرو و حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند چنان‌که از حیث وظایف کلیه منقسم می‌شوند به دوایر اداریه و عدلیه و از حیث قلمرو به دوایر ایالتی و ولایتی و بلوکی و از حیث اختیارات به دوایر تابعه و متبوعه چنان‌که بلوک در اختیارات تابع اداره ولایات است و قریه تابع اداره بلوک. (ماده4 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 27/9/1286)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: