فعالیت‌هایی که در اساسنامه شرکت تعیین و انجـام خدمـات پیمانکـاری منطبـق با رشته‌های درخواستی در آن لحاظ و شرکت براساس آن تشکیل شده است. (بنـد ط مـاده 4 آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 4/12/1381 هیئت وزیران)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: