عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیـه طرح مذکـور در طرح هـادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم‌الاجرا می‌باشد. (مـاده 1 قانـون تعاریـف محـدوده و حریـم شهر، روستـا و شهرک مصوب 14/10/1384)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: