درمعانی زیر بکار می رود:


الف-صاحب ملک
ب-صاحب مال غیرمنقول اعم از زمین و غیر آن
ج-صاحب اراضی
د-صاحب سرمایه در عقد مضاربه
ه-کسیکه مال او را عاقد فضولی به معرض معامله گذاشته است(ماده 248 ق.م)
و-در قانون اصلاحات ارضی19-10-40 کسی است که دارای زمین باشد بدون اینکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص599)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: