الف-مصمم شدن بانجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار،بیع و غیره خواه تصمیم گیرنده رضایت به اقدام خود داشته باشد خواه رضایت نداشته باشد مانندشخصی که از روی اکراه اقدام به اقرار یا اقدام به بیع میکند


ب-خصوص قصد انشا یعنی قصدی که یک موجود اعتباری را بوجود می آورد.بنابراین قصد اقرارکننده(ماده1262ق.م)قصد انشا نیست .عنصر عمومی همه عقود و ایقاعات است(ماده191ق.م)


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق(ص546)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: