الف-گواه گرفتن یکی از مقدسات (بحسب اعتقاد سوگند یادکننده) بر صدق اظهار خود بطور قطع و علم الا در نفی فعل غیرکه باید قسم بر نفی علم باشد. قسم از ادله اثبات دعوای است(ماده1325ق.م)و گاهی از تشریفات قانونی اعتبار یک عمل حقوقی محسوب میشود.مانند:سوگند کارشناس غیر رسمی(ماده29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 23-11-17)و سوگند نمایندگان مجلس شورای ملی (اصل یازدهم قانون اساسی).قسم علی الاصول برای آینده است.


(جامع الشتات-ص745)


ب-قسم بر وزن رسم عبارت است از افراز سهام.در تعدد زوجات افراز از حیث جیره و جامه و بیتوته است.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص544)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: