فقه:اصطلاح قدیمی قیاس که در صدر اسلام به کار می رفته است.


دادرسی مدنی:در دادرسی مدنی رای تعریف نشده است و ماده154 ایین دادرسی مدنی فقط در مقام بیان رای در امور ترافعی است نه در مقام بیان رای در امور حسبی.رای ترافعی قدرمشترک بین حکم و قرار است.ماده154 قانون آیین دادرسی مدنی


در امور حسبی هم رای صادر میشود بنابراین ترافعی بودن قضیه شرط تحقق رای نیست.


تحقق دعوی در خارج بدون اینکه در دادگاه طرح شده باشدشرط صدور رای نیست.مانند مورد ماده228دادرسی مدنی.در صدق عنوان رای بر دستورات اجرائی دادرس تامل است زیرا طبعا اجرای رای غیر از خود رای است و دستورات اجرایی مقدمه اجرا است.گزارش اصلاحی رای نیست بلکه سند صلحی است که در دادگاه تنظیم میشود و ارزش سند رسمی معامله را دارد.ماده630دادرسی مدنی و ماده 1291ق.م


منبع مطلب:ترمینولوزی حقوق ،ص325
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: