کلیه روش‌های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفـن بهداشتـی، زبـالـه سـوزی. (جـزء 1 بنـد ج مـاده 2 قانـون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: