(مدنی – فقه) کسیکه تعهدی بنفع او برذمه غیر وجود دارد . در حال حاضر اصطلاح بستانکار بجای آن بیشتر استعمال می شود و متعهدله هم در همین معنی بکار می رود ولی ممکن است کسی متعهدله باشد اما دائن و بستانکار نباشد چنانکه کسیکه بنفع او تعهد ساختن خانه ای شده است متعهدله است ولی دائن یا بستانکار نیست یا کسیکه بموجب سندی استحقاق گرفتن وجه التزامی را پیدا کرده عنوان دائن و بستانکار را ندارد ولی عنوان متعهد له را دارد . دائن و بستانکار هم در بعضی موارد نمیتوانند بجای هم بکار روند چنانکه ثالث در بیمه عمر , بفوت بیمه گزار بستانکار میشود . ولی عنوان دائن باو داده نمی شود . بجای بستانکار در اصطلاح دیگر در فقه حقوق تجارت کلمه غریم و غرماء را بکار می برند و امروزه کمتر استعمال می شود .
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: