وضع کارمندی است که در یکی از پست‌های سازمانی انجام وظیفه می‌کنـد. (بنـد ب مـاده 4 آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمـه و بیمـه مـرکـزی مصـوب 4/12/1381 هیئت وزیران)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: