هر نوع وسیله نقلیه موتوری مسافری که ظرفیت آن با راننده و کمک راننده 27 نفر یا بیشتر باشد. (جـزء ت بنـد 51 مـاده 1 آیین‌نامه راهـنـمـایی و رانـنـدگی مصوب 18/3/1384)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: